Aktualności

  W nowej edycji Raportu znalazło się wiele ciekawych artykułów z zakresu:

  - technologii, w tym projekt samowystarczalnej energetycznie biogazowni bezodorowej, wykorzystania pofermentu jako nawozu, produkcji biogazu z odpadów komunalnych, technologii suchej fermentacji perkolacyjnej, technologii uzdatniania biogazu, małoskalowego reformingu parowego metanu, produkcji metanu syntezowego z wodoru i dwutlenku węgla, produkcji biowodoru, technicznych aspektów zatłaczania biometanu do sieci

  - zagadnień systemowych, w tym rentowności, neutralności emisyjnej rolnictwa, wsparcia rozwoju branży biometanu

  - zagadnień prawnych, w tym przyjmowania odpadów do biogazowni i ocen oddziaływania na środowisko

  Raport Biogaz w Polsce 2022 dostępny jest na stronie https://magazynbiomasa.pl/raport-biogaz-w-polsce-2022-premiera-publikacji-juz-dzis/

  Na stronie Biura IPPC opublikowany został ostateczny projekt BREFu Wspólnych dla sektora chemicznego systemów zarządzania i oczyszczania gazów odlotowych (Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector), w skrócie WGC.

  Dokument zawiera proponowane konkluzje BAT (pkt 4). Dotyczą one instalacji wymienionych w załączniku I do Dyrektywy IED z wyłączeniem 9 obszarów. Proponowane konkluzje BAT obejmują poziomy emisji BAT-AEL, w tym: związków organicznych wprowadzanych do powietrza w sposób zorganizowany; pyłu, ołowiu, niklu; NOx, CO; amoniaku, Cl2, HF, HCN, HCl, SO2.

  W projekcie określono również zobowiązanie do stosowania systemu zarządzania emisjami niezorganizowanymi LZO, w tym poprzez bilans LZO i program LDAR, wraz z określeniem obowiązkowego monitoringu nieszczelności w oparciu o normę EN 15446.

  Oprócz wymagań ogólny (dotyczących wszystkich rodzajów działalności) określono szczegółowe konkluzje BAT dla produkcji poliolefin, PVC, syntetycznych kauczuków, wiskozy, pieców i podgrzewaczy procesowych o mocy większej, równej 1 MW.

  Po opublikowaniu konkluzji BAT w Dzienniku Urzędowym UE wobec ww. wymagań zastosowanie będzie miał art. 215.2.1 ustawy Prawo ochrony środowiska („wszystkie konkluzje BAT, które dla danego rodzaju instalacji zostały opublikowane") oraz 216.2 (do analizy PZ dokonywanej co 5 lat stosuje się odpowiednio przepisy art. 215 ust. 2).

  Projekt BREFu WGC dostępny jest na stronie: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-03/WGC_Final_Draft_09Mar2022-B-W-Watermark.pdf oraz https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference

  Zapraszamy na III konferencję z cyklu "Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie", która odbędzie się 17 – 18 marca 2022 r. w Radziejowicach (woj. mazowieckie).

  W Konferencji wezmą udział najważniejsi przedstawiciele firm i instytucji, które zajmują się biomasą (przedstawiciele przedsiębiorstw ciepłowniczych, samorządów, producentów i traderów biomasy, dostawców paliw alternatywnych).

  Podczas Konferencji Uczestnicy będą mogli poznać możliwe scenariusze rozwoju sektora ciepłowniczego w Polsce oraz zyskać wiedzę, która pomoże podjąć decyzję dotyczącą wyboru paliwa do instalacji, a także uzyskać konkretne informacje na temat aktualnej sytuacji branży biomasowej w Polsce oraz poznać każdego uczestnika konferencji dzięki formule B2B.

  Drugiego dnia konferencji chętni Uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić kotłownię biomasową w zakładzie Polmos Żyrardów.

  Więcej informacji na stronie: http://magazynbiomasa.pl/biomasa-w-cieplownictwie/

  Zapraszamy na XXII edycję Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH, która odbędzie się 23 – 24 lutego 2022 w Kielcach.

  Targi EKOTECH zrzeszają branżowych przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów i pracowników naukowych, dając im możliwość zapoznania się z najnowszym sprzętem, technologiami, ale także trendami dotyczącymi gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

  W ramach EKOTECH 2022 odbędą się również konferencje przeznaczone dla specjalistów gospodarki odpadami i samorządowców. Wiodącym tematem tegorocznej edycji Targów będzie demontaż pojazdów i gospodarka odpadami metalowymi.

  Więcej informacji na stronie:
  https://www.targikielce.pl/ekotech?utm_source=wszytskooemisjach&utm_medium=baner%20&utm_campaign=ekotech

  Termin szkolenia zaplanowanego pierwotnie na 25-26 stycznia 2022 r. został zmieniony na 8-9.03.2022 r. Zmiana podyktowana jest realizacją przez Organizatora celów z pozostałych dziedzin poza działalnością edukacyjną.

  Zapraszamy na unikalne szkolenie 25÷26 stycznia 2022 r., poświęcone w całości praktycznym aspektom zarządzania emisjami w zakładach przemysłowych, które mają fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa prawnego i ochrony środowiska.

  Zakres i treść szkolenia zostały opracowane z myślą o specjalistach ds. ochrony środowiska w zakładach przemysłowych, produkcyjnych (personelu zakładu, firm konsultingowych), którzy chcą osiągnąć wysoki poziom kompetencji, umożliwiający prowadzenie ochrony środowiska w zakresie emisji w sposób swobodny i bezpieczny, pomimo skomplikowanego charakteru zagadnienia.

  Szkolenie jest prowadzone w nowej formule, która łączy zalety szkolenia tradycyjnego (możliwość przedyskutowania ważnych dla Uczestników tematów) i jednocześnie wykorzystuje atuty szkolenia on-line (brak dojazdu, bezpieczeństwo SARS-CoV-2). Szkolenie obejmuje:

  - dzień I: prelekcja (webinarium 25.01.2022 r.) z możliwością zamieszczenia pytań nadesłanych przed szkoleniem oraz zadaniem pytań poprzez komunikator w trakcie szkolenia,

  - dzień II (26.01.2022 r.) warsztaty: trzy bloki tematyczne (nadzór nad emisjami w zakładzie, zapewnienie bezpieczeństwa postępowań, arkusz obliczeniowy emisji z przykładami).

  Szczegóły szkolenia dostępne są na stronie:
  https://wszystkooemisjach.pl/461

  Stronę Zmiany stawek opłat za korzystanie ze środowiska zaktualizowaliśmy o stawki opłat na rok 2022 zawarte w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 (M.P. 2021 poz. 960).

  Aktualizując wysokość stawek utrzymano trend z poprzednich lat. Średni wzrost stawek w stosunku do roku 2021 wynosi 3,4%. Zmianie nie uległy najniższe stawki (za tlenek węgla oraz węglowodory alifatyczne).

  Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (załącznik nr 2, tabela D) uzupełniono o stawkę za ON spalany w silnikach w innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i w motorowerach (lp. 32).

  Porównanie stawek opłat w ostatnich latach przedstawione jest na stronie https://wszystkooemisjach.pl/43/zmiany-stawek-oplat

  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska dostępne jest na stronie https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20210000960

  W dniu 13 października zakończyły się prace nad projektem Dokumentu referencyjnego BAT dla przetwórstwa metali żelaznych. Konkluzje BAT zawarte są w punkcie 9 BREFu. Dokument dotyczy następujących rodzajów działalności określonych w dyrektywie IED (2010/75/EU):

  - 2.3. Obróbka metali żelaznych (procesy wymienione w lit. a i c)

  - 2.6. Powierzchniowa obróbka metalu z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych z wykorzystaniem wanien o objętości przekraczającej 30 m3 (niektóre procesy)

  - 6.11. Niezależne oczyszczanie ścieków nieobjętych dyrektywą 91/271/EWG (pod warunkiem że główny ładunek zanieczyszczeń pochodzi z działań objętych przedmiotowymi konkluzjami BAT)

  - niektóre procesy walcowania na zimno i ciągnienia drutu

  - odzysk kwasu, jeśli jest bezpośrednio związany z działaniami objętymi przedmiotowymi konkluzjami BAT

  - oczyszczanie ścieków połączonych, pod warunkiem że nie jest objęte dyrektywą 91/271/EWG oraz że główny ładunek zanieczyszczeń pochodzi z działań objętych przedmiotowymi konkluzjami BAT

  - niektóre procesy spalania bezpośrednio związane z działaniami objętymi przedmiotowymi konkluzjami BAT

  The final draft of the revised BREF on Ferrous Metals Processing Industry (FMP) dostępny jest na stronie
  https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/news/bref-1

  W dniu 20 września zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. poz. 1710). Wśród zmian dotyczących emisji do powietrza znalazły się:

  - wprowadzenie obowiązku pomiaru CO2 ze źródeł spalania paliw

  - zmiany rodzajów metodyk referencyjnych dla niektórych źródeł (np. HCl, HF ze spalania, współspalania odpadów; Cl2 z produkcji dwutlenku tytanu),

  - zmiana określenia „pył ogółem” na „pył”

  - określenie czasu trwania pomiarów i ilości serii pomiarowych według § 9.6 i 7

  - usunięcie niektórych norm oraz określenie sposobu postępowania w przypadku zastąpienia normy jej nowym wydaniem (np. zał. 1 uwaga 4)

  Rozporządzenie dostępne jest na stronie https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001710

  Stronę „Wskaźniki średniego narażenia na pył PM2,5 w miastach Polski” uzupełniliśmy o wyniki klasyfikacji za rok 2020, opublikowane w obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 lipca 2021 r. (M. P. poz. 756).

  W stosunku do roku 2019 zmniejszeniu uległa łączna liczba miast, w których stwierdzono przekroczenie pułapu stężenia ekspozycji 20 µg/m3 – z poziomu 14 w ocenie za rok 2019 do 8 za rok 2020.

  Szczegółowe zestawienie wartości wskaźników przedstawiamy na stronie http://wszystkooemisjach.pl/219/wskazniki-sredniego-narazenia-na-pyl-pm25-w-miastach-polski

  NEWSLETTER:
  Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach zapisz się
   
  Szkolenie Bilans LZO 2022
  Szkolenie z obliczeń Rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu 2022
  Szkolenie Specjalista ds. Emisji 2022
  Operat FB

  Program zwiększania kompetencji i Szkolenia zamknięte

  Warsztaty on-line

  Zobacz komunikaty JRC/ IPPC Bureau / US EPA / EEA / NIK / ETO / GDOŚ / GIOŚ / WIOŚ / IOŚ / MKiŚ:

  EPA [PFAS] Highlights Important Progress in Protecting Communities from PFAS (17.11.2022)

  EPA [metan] and PEMEX Announce Collaboration to Reduce Methane Emissions (14.11.2022)

  U.S. EPA [metan] Biden-Harris Administration Strengthens Proposal to Cut Methane Pollution to Protect Communities, Combat Climate Change, and Bolster American Innovation (11.11.2022)

  IPPC Bureau: The Commission Implementing Decision establishing the BAT conclusions for the ferrous metal processing industry has been published in the Official Journal of the European Union (04.11.2022)

  EPA [tlenek etylenu] to Hold Open House Meeting in Santa Teresa, New Mexico on Health Risks from Ethylene Oxide Emissions (27.10.2022)

  NIK: Polska bez szans na pozbycie się azbestu do końca 2032 roku (21.10.2022)

  EPA [tlenek etylenu] to Hold Open Houses and Community Meetings for New Tazewell Residents about Health Risks from Ethylene Oxide (20.10.2022)

  U.S. EPA [HFC] Biden Administration Continues Phasedown of Super-Pollutants to Combat Climate Change and Boost U.S. Manufacturing (20.10.2022)

  EPA [transport] Cracks Down on Sellers of ‘Defeat Devices’ that Increase Air Pollution (18.10.2022)

  IPPC Bureau: The IED Article 75 Committee gave a positive opinion on the draft Commission Implementing Decisions establishing BAT conclusions for the for the textiles industry (TXT) as well as for the common waste gas management and treatment systems in the chemical sector (WGC) through a written procedure (13.10.2022)

  EPA [transport] Fines Midwest Motors in Eureka, Missouri, for Alleged Automobile ‘Defeat Device’ Violations (13.10.2022)

  EPA [tlenek etylenu] community meeting to present update on ethylene oxide risk in Sandy, Utah (12.10.2022)

  EPA [tlenek etylenu] to Hold Open Houses and Community Meetings for Memphis Residents about Health Risks from Ethylene Oxide (11.10.2022)

  NIK: Czyste Powietrze – niewielkie efekty wielkiego programu (07.10.2022)

  Zobacz bieżące artykuły w Atmospheric Environment:

  A multiscale air quality and health risk modelling system: Design and application over a local traffic management case study

  Hydroxymethanesulfonate formation as a significant pathway of transformation of SO2

  Continental-scale Atmospheric Impacts of the 2020 Western U.S. Wildfires Open access

  Air quality impacts of electric vehicle adoption in California

  Use of a drone-based sensor as a field-ready technique for short-term concentration mapping of air pollutants: A modeling study

  Development and performance evaluation of a two-stage cascade impactor equipped with gelatin filter substrates for the collection of multi-sized particulate matter

  Zobacz EUR-Lex:

  Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 5 kwietnia 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję (UE) 2015/1814 w odniesieniu do liczby uprawnień, które mają zostać wprowadzone do rezerwy stabilności rynkowej na potrzeby unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. (15.11.2022)

  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2110 z dnia 11 października 2022 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do przetwórstwa metali żelaznych (04.11.2022)

  Regulamin ONZ nr 154 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji lekkich pojazdów osobowych i użytkowych w odniesieniu do emisji objętych kryteriami, emisji dwutlenku węgla i zużycia paliwa lub pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną

  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2087 z dnia 26 września 2022 r. potwierdzająca lub zmieniająca wstępne obliczenia średnich indywidualnych poziomów emisji CO2 oraz docelowych indywidualnych poziomów emisji dla producentów samochodów osobowych i lekkich (28.10.2022)

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 029/22/COL z dnia 9 lutego 2022 r. zmieniająca zasady merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez wprowadzenie nowych Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska oraz cele związane z energią z 2022 (27.10.2022)

  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1953 z dnia 7 października 2022 r. w sprawie emisji gazów cieplarnianych objętych decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE przypadających na poszczególne państwa członkowskie za rok 2020 (17.10.2022)